• Plaça Mercè Rodoreda, 1
    Sant Celoni, Barcelona
  • 938 485 593
  • info@ortopediabaixmontseny.com

Avís legal

1. DEURE D’INFORMACIÓ, FINALITAT
A través del present document (en el que segueix, la «política de privacitat»), es regula la política de privacitat del Portal d’Internet «ortopediabaixmontseny.com» (en avant, el «Portal»), que “DI-SEQ Equipaments i Serveis, SL”, amb CIF B65527673, domiciliada a Plaça Mercè Rodoreda, 1 (d’ara endavant, la “EMPRESA”), posa a disposició dels usuaris d’Internet. En aquest sentit, l’EMPRESA informa als usuaris del Portal, en compliment de l’art.5º la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), té un fitxer amb dades personals dels Usuaris que, lliure i voluntàriament, desitgin aportar per a un efectiu accés als continguts o la prestació dels serveis que mitjançant el Portal es posen a la seva disposició. La finalitat del fitxer és permetre a l’usuari accedir als continguts del Portal, adquirir a les condicions publicitades els béns oferts a través del mateix, i la deguda prestació de serveis al mateix (en particular, productes i serveis relacionats amb l’ortopèdia, i eliminacions de barreres arquitectòniques) incloent, per tant, qualsevol actuació o gestió que resultés necessària per a la gestió i / o compliment de la relació jurídic-contractual existent entre les parts. Finalment, es pretén informar els usuaris de qualsevol aspecte, esdeveniment o trobada rellevant des del punt de vista comercial o que, si s’escau, pugui resultar d’interès. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, l’EMPRESA podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar l’accés als continguts o serveis del Portal. L’usuari haurà d’omplir els formularis disposats amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Si és vostè menor d’edat, es requereix que compti amb el consentiment previ dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de dades del Portal. Finalment, l’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel · lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD o la seva normativa de desenvolupament, dirigint una comunicació escrita a l’EMPRESA, a l’adreça postal esmentada anteriorment com a seu social de l’Empresa, en la que s’acrediti la identitat de l’usuari, o electrònicament en info@ortopediabaixmontseny.cat.   

2. CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT
El registre de dades personals dels usuaris, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de ortopediamimas.com o, si s’escau, mitjançant la tramesa de missatges de correu electrònic o qualsevol altra comunicació electrònica a l’EMPRESA, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament o maneig de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre els nostres serveis.   

3. SEGURETAT L’EMPRESA 
Ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal · lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.   

4. DEURE SECRET
L’empresa es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a les dades personals continguts els fitxers amb dades personals sota la seva responsabilitat, d’acord amb la legislació que en cada moment sigui aplicable.   

5. INFORMACIÓ SOBRE COOKIES I TÈCNIQUES “SPAMMING” L’EMPRESA
Pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que l’EMPRESA reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal · lació de les cookies enviades per l’EMPRESA, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre. Les cookies que s’utilitzen en els llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per l’EMPRESA, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de l’EMPRESA (com per exemple, les cookies que s’empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal · lació de cookies al seu disc dur, l’Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta «C» o la unitat de disc corresponent / windows / galetes o windows / arxius temporals d’internet) per conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies i per a procedir al seu esborrat. L’EMPRESA tampoc utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web, missatges de correu electrònic o qualsevol altres comunicacions de tipus electrònic. En cas de voler comunicar qualsevol tipus de queixa o sospita en aquest sentit, l’usuari pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic info@ortopediabaixmontseny.com.   

6. MODIFICACIÓ POLÍTICA DE PRIVACITAT L’EMPRESA
Es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques empresarials que li sigui aplicable, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin. Amb aquesta finalitat, els recomanem que cada vegada que accedeixin al Portal o qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall la present política de privacitat. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l’adreça de correu electrònic info@ortopediabaixmontseny.com.